Promocje

Regulamin promocji "START"

Promocja START

Czego dotyczy Promocja?

Promocja "START" zakłada przyznanie użytkownikowi serwisu premii w wysokości 100 zł, zwanej dalej "Nagrodą", pod warunkiem spełnienia określonych wymagań opisanych poniżej oraz użycia kodu START podczas rejestracji.

Aby wziąć udział w Promocji, użytkownik serwisu musi użyć kodu START podczas rejestracji. Następnie, przed upływem 3 miesięcy od rejestracji, musi zebrać łącznie co najmniej 100 złotych w formie napiwków i darowizn bezgotówkowych w aplikacji Tipped od minimum 5 różnych osób.

Udział w Promocji jest ograniczony do pierwszych 100 użytkowników serwisu, którzy skorzystają z kodu START podczas rejestracji.

Regulamin Promocji określa warunki, które muszą zostać spełnione, aby otrzymać Nagrodę. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz Regulaminu Aplikacji Tipped, dostępnego na stronie tipped.pl/terms.

Jak wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 1. Zarejestrować się w okresie trwania promocji na stronie tipped.pl, używając kodu START;
 2. Uzupełnić oraz zweryfikować swój profil. Jeśli posiadasz już konto Tipped, nie możesz skorzystać z tej Promocji;
 3. Uzbierać 100 zł w formie napiwków i darowizn bezgotówkowych Tipped od minimum 5 różnych osób w ciągu 3 miesięcy od dnia rejestracji.

Jak otrzymać Nagrodę?

Użytkownik, który spełni warunki opisane w sekcji "Jak wziąć udział w Promocji?", otrzyma Nagrodę w wysokości 100 złotych, która zostanie przelana na jego rachunek bankowy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Kwota Nagrody jest kwotą netto, co oznacza, że nie podlega pomniejszeniu o prowizję Administratora i Operatora Płatności.

W ramach Promocji, Użytkownik może otrzymać jedną Nagrodę, ograniczoną do kwoty 100 złotych.

Administrator Serwisu posiada uprawnienia do wykluczenia z udziału w Promocji Użytkownika, którego działania są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Tipped, lub obowiązującymi przepisami prawa, bądź gdy podejrzewa, że działania tego użytkownika mają na celu obejście wymienionych regulacji.

Jaki jest czas trwania Promocji?

Promocja rozpocznie się dnia 01.03.2024 r. i potrwa do dnia 01.06.2024 r. lub do odwołania. Aby skorzystać z Promocji, należy zarejestrować się w okresie trwania Promocji, a następnie w ciągu 3 miesięcy od dnia rejestracji, spełnić pozostałe warunki opisane w sekcji "Jak wziąć udział w Promocji?".

Zasady ogólne i postanowienia końcowe

 1. Organizatorem promocji jest Administrator Serwisu Tipped - Andrzej Kuś, adres do doręczeń: 44-240 Żory, ul. Miarki 54, NIP: 6511613505, REGON: 524517022, e-mail: kontakt@tipped.pl
 2. Promocja nosi nazwę "START" i jest dostępna dla Użytkowników korzystających z aplikacji Tipped (zwanych "Użytkownikami Serwisu").
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników za pośrednictwem komunikatów w Aplikacji.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub utratę danych, które mogą wpłynąć na uczestnictwo w Promocji.
 5. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i warunków Promocji, a wszelkie próby oszustwa skutkować będą dyskwalifikacją.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anulowania udziału w Promocji w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika Serwisu.
 7. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez Administratora Serwisu.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania i obowiązuje przez cały okres trwania Promocji "START".
 9. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu na stronie https://tipped.pl.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Tworzymy nowoczesne rozwiązania, które poprawią standard pracy i umożliwią bezgotówkowe okazanie wsparcia.

Nasi Partnerzy

 • tailgrids

© Tipped 2024