Regulamin

Serwis internetowy TIPPED dostępny pod adresem https://tipped.pl (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez Andrzeja Kusia wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Tipped – Andrzej Kuś, adres do doręczeń: 44-240 Żory, ul. Miarki 54, NIP: 6511613505, REGON: 524517022, e-mail: kontakt@tipped.pl

Niniejszy Regulamin określa zakres, zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także prawa i obowiązki Stron.

§ 1 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://tipped.pl umożliwiający bezgotówkowe przekazywanie drobnych kwot pieniężnych (np. napiwków) odbiorcom końcowym.
 2. Administrator Serwisu – Andrzej Kuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tipped – Andrzej Kuś, adres do doręczeń: 44-240 Żory, ul. Miarki 54, NIP: 6511613505, REGON: 524517022.
 3. Operator płatności – ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34, KRS: 0000005459, NIP: 6340135475, REGON: 27151490900000 za pośrednictwem usługi imoje.
 4. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, zawierająca umowę z Administratorem Serwisu i korzystająca z niego w taki sposób, że dokonała rejestracji, a jej konto zostało zweryfikowane, posiadająca indywidualny kod QR, będąca odbiorcą końcowym przekazywanych za pomocą Serwisu drobnych kwot pieniężnych.
 5. Klient Serwisu – osoba fizyczna zawierająca umowę z Administratorem Serwisu i korzystająca z niego w taki sposób, że po zeskanowaniu kodu QR lub kliknięciu w link przekazuje drobne kwoty pieniężne wybranym przez siebie podmiotom za pomocą Serwisu.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 8. Umowa – umowa świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie objętym działalnością Serwisu.
 9. Rejestracja – czynność przekazania określonych danych, w tym danych osobowych, w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta Użytkownika Serwisu.
 10. Weryfikacja – czynność sprawdzenia tożsamości podmiotu zakładającego Konto w Serwisie.
 11. Konto Użytkownika Serwisu – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora Serwisu, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.
 12. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika lub Klienta.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L, Nr 119, s. 1).
 14. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Serwisu takimi danymi są np. adres e-mail zawierający imię i nazwisko lub adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na stronie Serwisu lub urządzeniach.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator Serwisu zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z Serwisu, a także do dbania o bezpieczeństwo swojego Konta polegające w szczególności na nieudostępnianiu danych logowania osobom trzecim.
 3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 4. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności (§ 7 Regulaminu).
 5. Serwis umożliwia bezgotówkowe przekazywanie drobnych kwot pieniężnych wyłącznie w polskiej walucie (PLN).

§ 3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Użytkownikiem Serwisu może być:
  1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych niebędąca przedsiębiorcą;
  2. podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
  3. organizacje pożytku publicznego rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Klientem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Administrator Serwisu świadczy drogą elektroniczną za pomocą Serwisu usługi polegające na:
  1. dla Użytkowników:
   1. rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika;
   2. wygenerowaniu indywidualnego kodu QR;
   3. wydrukowaniu i dostarczeniu Użytkownikowi ulotek z wygenerowanym indywidualnym kodem QR, stojaków na ulotki lub naklejek z indywidualnym kodem QR;
   4. przekazywaniu Użytkownikom wpłaconych na ich rzecz drobnych kwot pieniężnych na rachunek bankowy podany podczas rejestracji;
  2. dla Klientów:
   1. umożliwieniu bezgotówkowego przekazywania za pomocą Serwisu drobnych kwot pieniężnych wybranym Użytkownikom poprzez zeskanowanie ich indywidualnego kodu QR lub kliknięcie w podany link.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika, wygenerowanie indywidualnego kodu QR, wypłata zebranych kwot (dokonywana raz dziennie) oraz pobranie historii z Konta Użytkownika są usługami świadczonymi bezpłatnie.
 5. Wydrukowanie i dostarczenie Użytkownikowi ulotek z wygenerowanym indywidualnym kodem QR, stojaków na ulotki oraz naklejek z indywidualnym kodem QR następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem i Administratorem Serwisu. W początkowym okresie działania Serwisu usługi określone w zdaniu poprzednim wykonywane są na koszt Administratora Serwisu.
 6. Do każdej wpłaty dokonanej na rzecz podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, doliczana jest prowizja Operatora płatności w wysokości 1%.
 7. Prowizje określone w ust. 6 doliczane są do kwoty wybranej przez Klienta i mogą uwzględniać dodatkowe dobrowolne wsparcie dla Administratora Serwisu
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, obejmująca w szczególności założenie Konta Użytkownika i jego prowadzenie, a także przekazywanie wpłaconych na jego rzecz drobnych kwot pieniężnych na rachunek bankowy podany podczas rejestracji jest zawierana z Użytkownikiem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Serwisie.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia bezgotówkowego przekazania drobnej kwoty pieniężnej powiększonej o Prowizję operatora na rzecz wybranego Użytkownika Serwisu zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie zeskanowania przez niego kodu QR Użytkownika lub kliknięcia w podany link oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza albo z chwilą dokonania płatności.
 10. Wymagania techniczne dla Użytkownika niezbędne do korzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. dostęp do bankowości internetowej.
 11. Wymagania techniczne dla Klienta niezbędne do korzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aparat do skanowania kodów QR;
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies;
  3. dostęp do bankowości internetowej.
 12. Użytkownik i Klient ponoszą opłaty związane z dostępem do Internetu i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§ 4 Rejestracja. Utworzenie i usunięcie Konta Użytkownika

 1. Założenie Konta Użytkownika odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Serwisu – Formularza rejestracji.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik:
  1. podaje:
   1. imię i nazwisko (Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 będący osobami fizycznymi);
   2. nazwę i formę działalności (Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niebędący osobami fizycznymi oraz Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3);
   3. adres poczty elektronicznej;
  2. ustala indywidualne hasło;
  3. po wprowadzeniu wszystkich danych Użytkownik kończy rejestrację poprzez kliknięcie przycisku „Rejestruj”.
 3. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z:
  1. akceptacją Regulaminu;
  2. złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 będący osobami fizycznymi);
  3. złożeniem oświadczenia o zgodności podanych podczas rejestracji danych z prawdą.
 4. Logowanie do Serwisu następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej i wpisanie ustalonego podczas rejestracji indywidualnego hasła.
 5. Po dokonaniu pierwotnej rejestracji Użytkownik podaje nr rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wpłacone na jego rzecz drobne kwoty pieniężne pomniejszone o prowizję i wykonuje tradycyjny przelew weryfikacyjny w kwocie 1 zł na numer rachunku 85 1050 1214 1000 0097 7766 8709. Kwota ta zostanie zwrócona na rachunek Użytkownika po dokonaniu weryfikacji.
 6. Potwierdzenie przelewu weryfikacyjnego zostaje przekazane Operatorowi płatności, który kończy proces weryfikacyjny dodając numer rachunku Użytkownika do tzw. white listy multiwypłat.
 7. Weryfikacja Użytkownika następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych. Po jej zakończeniu Konto Użytkownika jest aktywne, generowany jest indywidualny kod QR i przesyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem aktywacji Konta.
 8. W przypadku rejestracji podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Administrator Serwisu dokonuje weryfikacji podanych danych pod kątem spełnienia wymogów dla zastosowania preferencyjnej stawki prowizji określonej w § 3 ust. 7.
 9. Podany podczas rejestracji numer rachunku jest przypisany do Konta Użytkownika. Jeden numer rachunku może być przypisany tylko do jednego Konta Użytkownika.
 10. Użytkownik ma możliwość zamówienia przez zakładkę „Moja wizytówka” usługi wydrukowania i dostarczenia ulotek z indywidualnym kodem QR, stojaków na ulotki oraz naklejek z indywidualnym kodem QR. Zamówienie następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem i Administratorem Serwisu; przy dokonywaniu zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza w zakresie szczegółów zamówienia oraz danych adresowych celem wykonania usługi i dostarczenia przesyłki. W początkowym okresie działania Serwisu usługi określone w zdaniach poprzednich wykonywane są na koszt Administratora Serwisu.
 11. Użytkownik ma możliwość dodania zdjęcia do swojego Konta. Będzie ono widoczne dla Klientów po zeskanowaniu przez nich indywidualnego kodu QR Użytkownika lub kliknięciu w podany link jako wizytówka profilu.
 12. Użytkownik dodając zdjęcie, a także inne treści, do swojego Konta wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach niezbędnych do realizacji usługi, w szczególności zgadza się na nieodpłatne udostępnianie imienia i nazwiska oraz zdjęcia przez Administratora Serwisu w wizytówce profilu.
 13. W celu usunięcia Konta Użytkownik przesyła Administratorowi Serwisu wniosek o usunięcie Konta z Serwisu. Wniosek może być złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tipped.pl. Administrator Serwisu usuwa Konto Użytkownika bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
 14. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcie Konta Użytkownika w sytuacji naruszania przez niego postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 15. Po usunięciu Konta Użytkownika Administrator Serwisu przechowuje i przetwarza dane Użytkownika jedynie w niezbędnym do wykonania nałożonych na niego obowiązków zakresie.

§ 5 Procedura przekazywania środków pieniężnych

 1. Klient chcący bezgotówkowo przekazać drobną kwotę pieniężną (np. napiwek) konkretnemu Użytkownikowi skanuje udostępniony mu przez niego indywidualny kod QR lub klika w udostępniony link. Zostaje on automatycznie przekierowany na profil Użytkownika w Serwisie, gdzie może dokonać wyboru kwoty, jaką chce przekazać.
 2. Przekazanie kwoty pieniężnej przez Klienta nie wymaga rejestracji ani utworzenia Konta.
 3. Klient wybiera kwotę, jaką chce przekazać i wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie pola checkbox odpowiadającego składanemu w postaci elektronicznej oświadczeniu. Oprócz przekazania środków na rzecz Użytkownika, Klient pokrywa prowizję 1% dla Operatora płatności oraz może przekazać wybraną przez siebie kwotę jako wsparcie dla Administratora Serwisu. Udzielenie takiego wsparcia jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na korzystanie z Serwisu ani jakość świadczonych usług. Klient akceptuje wprowadzone zmiany poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”.
 4. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z:
  1. akceptacją Regulaminu;
  2. złożeniem oświadczenia o ukończeniu 13 lat i posiadaniu przynajmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
 5. Następnie Klient zostaje przekierowany do strony płatności internetowych imoje. Możliwe są następujące metody płatności:
  1. płatności BLIK i błyskawiczne płatności BLIK;
  2. przelewy online
 6. Bramką płatności online jest usługa imoje. Za jej właściwe działanie i bezpieczeństwo odpowiada Operator płatności.
 7. Po zatwierdzeniu transakcji wybrana kwota powiększona o prowizję Operatora płatności oraz dobrowolne wsparcie dla Administratora Serwisu jest przekazywana na rachunek techniczny Operatora Płatności. Wysokość prowizji Operatora płatności określona została w § 3 ust. 6.
 8. Środki zgromadzone na koncie technicznym Operatora Płatności są rozdzielane w proporcji odpowiadającej prowizji między Użytkownika i Administratora Serwisu, z uwzględnieniem okoliczności, że dodatkowe wsparcie udzielone Administratorowi Serwisu, o którym mowa w ust. 3 zd. 2, jest w całości przekazywane na rzecz Administratora Serwisu, po czym są przesyłane na odpowiednie rachunki bankowe w dniu roboczym następującym po dniu, w którym dokonano przekazania środków na rachunek techniczny.
 9. Przekazywane środki zapisują się w historii na Koncie Użytkownika.

§ 6 Rozwiązywanie problemów

 1. Jeżeli w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub Klienta wystąpią problemy, może on złożyć reklamację na adres e-mail: kontakt@tipped.pl. W treści należy podać zwięzły opis problemu oraz link do swojego profilu.
 2. Administrator Serwisu rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 7 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych Użytkowników i Klientów jest Andrzej Kuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tipped – Andrzej Kuś, adres do doręczeń: 44-240 Żory, ul. Miarki 54, NIP: 6511613505, REGON: 524517022, e-mail: kontakt@tipped.pl.
 2. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Użytkowników i Klientów wynikających z RODO, a mianowicie:
  1. prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, uprawnienie do uzyskania dostępu do nich, a także następujących informacji:
   1. cele przetwarzania;
   2. kategorie odnośnych danych osobowych;
   3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
  2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a także prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  3. prawo do usunięcia danych jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
  7. prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników i Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i Klientów. Ze względu na specyfikę świadczonych usług korzysta on z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, w związku z czym niektóre dane osobowe udostępniane są w niezbędnym zakresie podmiotom płatniczym, innym Użytkownikom lub Klientom, podmiotom świadczącym usługi kurierskie w przypadku Użytkowników dokonujących zamówienia usługi wydrukowania i dostarczenia ulotek z indywidualnym kodem QR, stojaków na ulotki oraz naklejek z indywidualnym kodem QR zgodnie z § 4 ust. 10 a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników Administrator otrzymuje od nich podczas rejestracji, a od Klientów w związku z dokonywaniem przez nich wpłaty na rzecz Użytkowników.
 5. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:
  1. rejestracji, weryfikacji i utworzenia Konta Użytkownika;
  2. zarządzania Kontem Użytkownika;
  3. umożliwienia Klientom dokonywania wpłat na rzecz Użytkowników;
  4. przekazywania wpłaconych środków pieniężnych Użytkownikom;
  5. zarządzania bezpieczeństwem transakcji;
  6. prowadzenia historii na Koncie Użytkownika i umożliwienie jej wygenerowania;
  7. obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);
  8. zapewnienie najlepszej obsługi Użytkownika i Klienta.
 6. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  1. monitorowanie aktywności Użytkownika i Klienta w Serwisie;
  2. uzyskanie dodatkowego wsparcia dla swojej działalności;
  3. zapewnienie usług płatniczych i bezpieczeństwa dokonywania transakcji, a także zapobieganie popełnianiu przestępstw;
  4. zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
  5. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  6. prowadzenie analiz statystycznych;
  7. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 7. Użytkownik lub Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Użytkownik lub Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika lub Klienta w celu:
  1. wysłania informacji marketingowych;
  2. wysyłania newslettera.
  Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik lub Klient może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody, a po jej wycofaniu jedynie w niezbędnym do wykonania nałożonych na niego obowiązków zakresie.
 10. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (korzystania z Serwisu) oraz:
  1. w celach księgowych; w tym wystawiania faktur VAT;
  2. rejestracji, weryfikacji, a także założenia i prowadzenia konta Użytkownika;
  3. bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem i Klientem;
  4. informowania Użytkownika o historii na Koncie Użytkownika;
  5. przesyłanie Użytkownikowi środków pieniężnych; W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Użytkowników i Klientów:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. numer rachunku;
   4. dane adresowe w przypadku Użytkowników dokonujących zamówienia usługi wydrukowania i dostarczenia ulotek z indywidualnym kodem QR, stojaków na ulotki oraz naklejek z indywidualnym kodem QR zgodnie z § 4 ust. 10;
   Dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku lub Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 11. Dane osobowe Użytkowników i Klientów przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:
  1. zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
   1. dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
   2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   3. zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
   4. statystycznych i archiwizacyjnych;
  2. działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Użytkownika lub Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania przez niego zgody;
  3. działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.
 12. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oraz TikTok. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem odpowiednich komunikatorów lub bezpośrednich wiadomości w ww. portalach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki.
 13. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik lub Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres e-mail: kontakt@tipped.pl.
 14. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2023 r.

§ 8 Cookies

 1. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika i Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika lub Klienta, za pomocą którego łączy się z Serwisem. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia.
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi Serwisu na dostosowanie i optymalizację Serwisu dla potrzeb Użytkowników i Klientów, tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Użytkownika lub Klienta po opuszczeniu strony internetowej i umożliwienia mu powrotu do treści w Serwisie.
 3. Użytkownik lub Klient może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej skasować pliki Cookies pochodzące z Serwisu lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.
 4. Zablokowanie przez Użytkownika lub Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 5. Technologię Cookies w sposób opisany w ust. 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno współpracujące jak i niewspółpracujące ze Administratorem Serwisu, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do preferencji Użytkownika lub Klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to kod źródłowy, grafikę, interfejs Użytkownika i Klienta, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator Serwisu powiadomi Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail co najmniej 3 dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik lub Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego może on zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem Serwisu za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Administratora Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2023 r.

Tworzymy nowoczesne rozwiązania, które poprawią standard pracy i umożliwią bezgotówkowe okazanie wsparcia.

Nasi Partnerzy

 • tailgrids

© Tipped 2024